Glossari

A-B

Agència de Desenvolupament Econòmic de l'AMB Departament de l'AMB, amb àmbit d'actuació a la metròpolis de Barcelona, que busca donar resposta a les necessitats econòmiques i d'ocupació comunes al territori metropolità. Posa el focus en el foment de la innovació, la reindustrialització, la internacionalització, la promoció i captació de les inversions, a més d'impulsar el mercat de treball i les economies locals emergents dels municipis metropolitans i donar suport als serveis locals de promoció econòmica.

aranzel Impost que paguen, especialment les mercaderies, quan creuen una frontera amb un altre país. Les barreres aranzelàries són instruments que utilitzen els estats per regular el comerç internacional i protegir la producció local. La UE és una zona única de comerç i, per tant, no existeixen aranzels entre els països membres i s'estableix una política aranzelària comuna per als països de fora de la UE.

assessorament empresarial Conjunt de serveis dirigits a donar suport a una empresa, tant en el procés de creació i constitució, com en el procés ordinari de funcionament i de desenvolupament, creixement, millora contínua i innovació.

associacionisme empresarial Fórmula d'organització i agregació de les empreses per criteris sectorials, territorials, de grandària o d'altres, a fi de poder representar els seus interessos davant de les institucions públiques, el diàleg social i la societat en conjunt.

aval Contracte pel qual un tercer (avalador) assumeix un compromís solidari per realitzar un pagament o respondre amb un seguit de béns a favor de la part designada com a avalada o deutora, en cas que aquesta no compleixi les obligacions contretes motiu de l'aval.

borsa de treball Recurs, sovint promogut per les administracions públiques, d'intermediació entre l'oferta i la demanda de llocs de treball, que també serveix com a eina tant per a persones que busquen feina com per a empreses que cerquen treballadors.

business angel o àngel inversor Individu o grup d'inversors que proveeix de capital una start-up o empresa emergent. A més del capital financer, aporta els seus coneixements empresarials o professionals adequats per al desenvolupament de la societat en la qual inverteix.

C-D

capital de risc Instrument financer mitjançant el qual una entitat aporta un capital inicial a un projecte empresarial i hi participa com a sòcia accionista de manera temporal i minoritària. Segons el grau de maduresa del projecte o empresa, es pot denominar de maneres diferents.

capitalització de l'atur Procés previ a la constitució d'una empresa que pot dur a terme una persona en situació d'atur i amb dret a cobrar prestacions contributives per desocupació; li permet obtenir totes les prestacions per desocupació que li corresponen en un únic pagament, amb la finalitat de crear un negoci.

centre d'empreses Equipament dissenyat específicament per acollir iniciatives i projectes empresarials, gestionat professionalment i amb una oferta de serveis tècnics, tecnològics i de suport per a les empreses que s'hi domicilien.

centre de recerca Organització especialitzada en la investigació, la innovació i el desenvolupament de noves solucions i aplicacions al saber tècnic i científic d'un sector o branca d'estudi, habitualment liderada per una universitat.

certificació Q Indicador de qualitat que distingeix el nivell d'excel·lència d'un polígon d'activitat econòmica, en garanteix el rigor i reconeix el valor dels serveis oferts pel polígon a les empreses que hi ha o a les que s'hi vulguin incorporar.

clúster empresarial Grup d'empreses i institucions de suport al voltant d'un mateix sector o subsector d'activitat, en un territori definit, que volen compartir projectes i activitats relacionades amb la millora de la seva competitivitat, la recerca i la innovació, l'ampliació de mercats, la promoció i el posicionament dels seus productes.

cooperació empresarial Acord voluntari entre diverses empreses, del mateix sector o de sectors diferents, que agrupen esforços i recursos per a la consecució de fites comunes.

cooperativa Tipus d'empresa formada per persones físiques o jurídiques que s'uneixen de manera voluntària per satisfer les necessitats i les aspiracions econòmiques, socials o culturals en comú, mitjançant una societat de propietat conjunta i de gestió democràtica.

coworking o cotreball Sistema de treball que permet, en un mateix espai (físic o virtual) dotat d'unes normes de convivència que cal respectar, el desenvolupament de diferents activitats empresarials i professionals. Facilita, als participants de l'espai, l'intercanvi d'idees i projectes i l'elaboració de projectes conjunts.

crèdit bancari Mecanisme de finançament que els bancs ofereixen a les empreses, organitzat en productes en funció del termini de devolució.

creixement empresarial Procés de desenvolupament, millora i ampliació de les línies d'activitat, productives o de negoci d'una empresa. Aquest procés de creixement comporta incorporar mecanismes de finançament i de revisió del funcionament i del model organitzatiu de l'empresa.

crowdfunding o micromecenatge Sistema de finançament col·lectiu de projectes d'emprenedoria a través d'aportacions de diferents persones, que generalment fan petites aportacions de diners a canvi de recompenses o privilegis predeterminats.

crowdlending o finançament col·lectiu de préstec Sistema de finançament col·lectiu en format de préstec en què els participants fan les seves aportacions a una iniciativa empresarial  a canvi del retorn de l'import del capital prestat i del pagament d'uns interessos.

desenvolupament local Polítiques locals actives que generen riquesa i reducció dels índexos d'atur, gràcies a l'enfortiment de la competitivitat empresarial d'un territori (pel que fa a creació, acceleració, consolidació i creixement d'empreses) i la millora de l'ocupabilitat de les persones que en formen part (formació, assessorament per a la inserció, promoció).

E-F

economia cooperativa i social Conjunt d'activitats i pràctiques socioeconòmiques d'empreses i entitat privades organitzades formalment, amb autonomia de decisió i llibertat d'adhesió, creades per satisfer les necessitats dels seus socis a través del mercat amb una gestió on es prioritzen les persones per davant del capital.

emprenedor/a Persona que troba una oportunitat de negoci i decideix fer-la realitat organitzant els recursos que té al seu abast. Sol destacar per la seva iniciativa, innovació, creativitat, capacitat d'afrontar riscos, persistència i tolerància a la frustració.

empresa exportadora Empresa que opta per produir béns i prestar serveis per a altres indrets, més enllà de les fronteres nacionals.

empresa importadora Empresa que opta per adquirir béns i serveis d'altres indrets del món per posar-los al servei del mercat nacional.

empresa mercantil Forma d'organització que té per objecte dur a terme activitats de negoci o empresarials per a l'obtenció d'un lucre i el repartiment dels guanys entre els seus socis.

finançament ètic i social Sistema de finançament que fa compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d'objectius socials i ambientals.

finançament públic Conjunt de recursos econòmics que provenen d'organismes públics, tant en forma de subvencions com de fons d'avals, fons de garantia, crèdits participatius i altres fórmules de finançament, a curt i llarg termini.

finestreta única empresarial (FUE) Espai físic o virtual des d'on es poden fer totes les gestions necessàries per desenvolupar l'activitat econòmica empresarial, amb independència de l'administració responsable. Es caracteritza per la integració multiadministració dels serveis i la tramitació unificada, permet la comunicació multicanal i promou la celeritat i l'eficiència en la relació entre l'empresa i l'administració.

fires i salons professionals Conjunt d'esdeveniments i trobades empresarials, amb una periodicitat determinada (anual, biennal, puntual...), de caràcter sectorial o temàtic, que faciliten l'intercanvi i el coneixement mutu tant d'agents sectorials, empreses i organitzacions com d'iniciatives i oportunitats econòmiques, tècniques, tecnològiques i de mercat, d'origen públic o privat.

formació bonificada Oferta formativa que faciliten les empreses als treballadors, que gaudeix de reconeixment oficial, i per la qual les empreses reben una compensació econòmica, a fi de contrarestar la despesa que els suposa.

formació contínua Oferta estructurada i modular que aporta el conjunt de coneixements necessaris per garantir l'actualització permanent del saber i de les competències professionals per a la gestió i direcció de l'empresa i per al treball productiu, en els diferents àmbits de treball i d'organització.

formació per a l'emprenedoria Oferta estructurada del conjunt de coneixements necessaris per generar una idea susceptible de convertir-se en un projecte empresarial, per adquirir les competències necessàries per dissenyar i elaborar el pla de viabilitat tècnica i econòmica de la nova empresa i per implantar-la i iniciar l'activitat.

formació professional Conjunt d'accions formatives que qualifiquen l'alumnat per desenvolupar un ofici, trobar feina i participar activament en la vida social, cultural i econòmica. Actualment l'FP s'organitza en cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i de grau superior (CFGS), que alhora es distribueixen en diferents famílies professionals.

formació reglada Aprenentatge regulat oficialment pel sistema educatiu del país de referència i que dona lloc a titulacions oficials amb validesa en l'àmbit acadèmic. Inclou l'educació preescolar, la primària, la secundària obligatòria, la formació professional (de grau mitjà i superior) i la formació universitària (incloent-hi màsters oficials i programes de doctorat).

G-H

I-J

incubadora o viver d'empreses Conjunt d'instal·lacions amb serveis diversos pensats per facilitar la implantació de projectes dirigits a crear i desenvolupar empreses, al llarg d'un termini de temps preestablert i a canvi d'una retribució, amb unes condicions d'ús determinades. Hi ha incubadores especialitzades sectorialment.

innovació social Conjunt d'activitats, tant empresarials com d'organitzacions sense ànim de lucre o de persones, orientades a la recerca, al disseny i a l'elaboració i difusió de noves solucions a reptes socials existents en el nostre entorn.

internacionalització Procés mitjançant el qual una empresa o organització projecta els seus béns o serveis a un mercat internacional, de manera que genera diferents fluxos (comercials, financers i de coneixement) entre el país d'origen i el país estranger.

inversió estrangera directa (IED) Inversió de capital d'una persona física o jurídica en un país estranger, mitjançant la compra d'accions o participacions d'una empresa ja constituïda o bé creant-ne una de nova. Sovint se l'anomena amb la sigla anglesa, FDI, que correspon a foreign direct investment.

K-L

legalització de l'empresa Tràmits i processos que cal fer abans d'iniciar l'activitat empresarial o de negoci, d'acord amb la normativa aplicable segons el tipus d'empresa o negoci que es vol constituir i les especificitats de l'activitat que es vol desenvolupar.

M-N

mentoria o mentoring Metodologia i pràctica destinada a desenvolupar el potencial de les persones, basada en la transferència de coneixements i en l'aprenentatge a partir de l'experiència, dintre d'un procés estructurat en què s'estableix una relació personal i de confiança entre un mentor que guia, estimula, desafia i encoratja una altra persona segons les seves necessitats per maximitzar-ne el talent.

missió comercial Desplaçament conjunt d'un grup sectorial o multisectorial d'empreses, a un mercat concret o a diversos mercats internacionals, amb una agenda individual de contactes per a cadascuna de les empreses participants. L'objectiu principal és l'organització d'entrevistes amb clients potencials i la selecció de possibles representants, proveïdors, distribuïdors o col·laboradors.

networking o treball en xarxa Construcció d'una àmplia xarxa de contactes entre empreses, emprenedors i treballadors autònoms amb l'objectiu de reforçar la imatge corporativa i generar noves línies de comunicació i negoci mitjançant l'establiment de relacions empresarials, la creació i el desenvolupament d'oportunitats de negoci, la compartició d'informació i la cerca de clients potencials.

O-P

oficina d'atenció a l'empresa (OAE) Punt d'atenció especialitzat dels ajuntaments que es converteix en el punt de contacte entre empreses i ajuntaments per a qualsevol tipus d'interacció o tràmit. Ofereix informació i serveis d'assessorament i suport a les empreses i els emprenedors perquè es consolidin al territori.

parc científic i tecnològic Entorn local amb diferents espais, infraestructures, equipaments i serveis característics, que acull un conjunt d'organitzacions, institucions i empreses dedicades a la recerca, la investigació i la generació de serveis i productes de caràcter tècnic, científic o tecnològic, i que els facilita la interconnexió, el desenvolupament i la promoció al mercat.

patent Títol que reconeix el dret d'explotar en exclusiva la invenció patentada i que impedeix que d'altres la fabriquin, venguin o utilitzin sense consentiment del titular. La patent pot referir-se a un procediment, aparell o producte nou, o bé al perfeccionament o millora d'un d'existent.

pla d'empresa Recull organitzat dels diferents aspectes que condicionen i configuren la creació d'un negoci o empresa. Acostuma a recollir una presentació del negoci i dels productes o serveis principals que ofereix, els seus requeriments tècnics, tecnològics i productius, el model organitzatiu i el pla econòmic, entre altres aspectes.

polígon d'activitat econòmica (PAE) Espai delimitat en un municipi, d'acord amb el planejament urbanístic existent, dedicat a acollir i implantar activitats econòmiques de diferent naturalesa i dotat de les infraestructures necessàries que en garanteixen la finalitat. Originàriament s'anomenava polígon industrial.

préstec Mecanisme de finançament a mitjà o llarg termini que serveix per adquirir béns o serveis i que estableix el destí del capital prestat, l'import i el termini de devolució.

préstec participatiu Mecanisme de finançament a llarg termini, que pot ser tant d'origen privat o bancari com procedir de fons públics, en el qual els diners aportats es consideren aportació de capital. L'import de l'interès que caldrà pagar, o una part d'aquest interès, és variable i es relaciona amb l'evolució de l'empresa.

projecte singular Programa majoritàriament promogut i subvencionat per l'administració pública que persegueix l'alt impacte en les estructures econòmiques del territori a través de potenciar l'ocupabilitat dels participants i la competitivitat de les empreses. Destaca per la transversalitat i pot oferir actuacions en matèria de diagnòstic, formació a mida, foment de l'emprenedoria i consolidació o qualsevol altra fase de l'activitat productiva.

promoció internacional Conjunt de serveis, actuacions i mecanismes que faciliten que les empreses puguin exportar o invertir en altres països i a la vegada puguin fer atractiu i valoritzar el territori propi, així com augmentar les capacitats i el potencial per captar inversions o la instal·lació d'empreses forànies.

punt PAE Punt d'atenció a l'emprenedor, promogut pel Ministeri d'Indústria Comerç i Turisme, que s'encarrega de facilitar la creació de noves empreses. Ofereix serveis d'informació, tramitació de documentació per a la constitució d'empreses, assessorament, formació i suport al finançament.

Q-R

responsabilitat social empresarial (RSE) o responsabilitat social corporativa (RSC) Contribució activa i voluntària de les empreses destinada a la millora social, econòmica i ambiental, generalment amb l'objectiu de millorar la seva situació competitiva i valorativa i el seu valor afegit.

S-T

start-up o empresa emergent Projecte empresarial de creació recent que es troba en una etapa primerenca, anomenada «fase d'arrencada», i que presenta un gran potencial de creixement. En aquesta fase, l'empresa desenvolupa el seu producte o servei per generar ingressos que li permetin consolidar-se i créixer. Es tracta d'una organització molt innovadora amb una gran capacitat per al canvi i completament orientada al client.

subvenció Ajut econòmic que l'administració pública aporta a una altra entitat, organització o empresa per facilitar-li la consecució d'una fita determinada. La sol·licitud, obtenció i posterior justificació de la subvenció estan sotmeses a un seguit de requeriments i condicions.

treball autònom Activitat laboral que desenvolupa una persona física major d'edat de manera habitual, en nom propi, amb la finalitat d'obtenir-ne lucre o beneficis.

U-V

X-Z

Compartir

Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">