$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Formació en nous perfils professionals

Implantació de nous programes de formació en nous perfils professionals.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Empresa, PAE i mercat de treball
Data projecte:
10.2018
Estat:
En planificació
Tipus:
Estudis i publicacions, Projectes, Serveis sobre el mapa
Public:
Ajuntament, Ciutadà, Emprenedor, Empresa, Entitat
Relació:
Emprenedoria i empresa, Ocupació i capacitació
Finalitat:
Desenvolupar un programa centrat en la prospecció i orientació de nous perfils professionals i en la seva inserció laboral per millorar la qualitat i l'eficàcia de les polítiques locals d'ocupació.

Descripció

El projecte té dues vessants, la primera de les quals és analítica, amb l'estudi de la relació que es produeix en la interacció entre la demanda i oferta de formació i d'ocupació en el mercat de treball de l'AMB des d'una perspectiva innovadora.

En segon lloc, s'assumeix l'execució dels programes de formació que responguin a les necessitats del teixit productiu metropolità, amb plans concertats amb centres educatius i empreses, ambdós casos en plena col·laboració amb l'oficina de polítiques socials i la Fundació Barcelona Formació Professional.

Des de 2016, i amb la col·laboració de la Fundació BCN Formació Professional, està activa la Taula sectorial sobre Formació Industrial, amb la idea de sumar esforços i fer accions conjuntes amb els centres de FP, empreses, centres tecnològics, patronals i sindicals. L'objectiu és fomentar les vocacions industrials, captar i retenir el talent de l'FP a la indústria, potenciar la FP dual al sector industrial així com analitzar l'impacte de la "Indústria 4.0" en la generació de nous perfils a l'FP.

Destaca sobretot en aquests nous perfils professionals els associats a la indústria 4.0. L'anàlisi dels sectors econòmics emergents i la Formació Professional (FP) a la regió metropolitana de Barcelona (RMB) en relació al sector de la Indústria 4.0, un estudi elaborat per l'Observatori de la FP a Barcelona de la Fundació BCN Formació Professional, indica que entre els cicles que presenten una tendència positiva de matriculacions hi ha les titulacions de la família d'Informàtica i comunicacions, i sobretot els estudis de grau superior de Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma i de Desenvolupament d'aplicacions web. Li segueix el cicle de grau mitjà de Manteniment electromecànic.

Dins del projecte de formació de nous perfils professionals de l'agència, cal recordar que actualment es poden consultar les dades relatives a centres educatius i cicles formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior al territori de l'AMB a través d'un mapa interactiu. Els resultats mostren la informació actualitzada de què es disposa, localitzada per municipis o pel conjunt de l'AMB.

Recursos

Compartir